27/10/09

Espelunga d'o dragón - Pintura

Pintura de Chuan Chusé Bielsa

Espelunga d'o dragón
Olio y tinta china sobre lienzo, 65 x 54 zm
© Chuan Chusé Bielsa

A la benda
Se pueden fer ofertas - artebielsa@gmail.com

Make an offer

Ista ye a mía zaguera obra pictorica, "Espelunga d'o dragón". Ye una pintura ta soniar, ta meditar en ixos mundos lexanos que abitan dentro de nusatros. Mundos lexanos porque os roídos d'o mundo, que a begadas parixen no rematar nunca, nos deseparan d'a nuestra medolla, d'o más poliu d'os camins: o d'a felizidà.

Tiengo ista obra aquí a o mío costato tanimientres escribo istas linias; fa bels intes l'he feito una fotografía, que podez beyer en alto. Y ye berdà _pienso_, ixa foto no fa denguna chustizia a o cuadro. De seguro me caldrá fer-ne más, de fotografías, ta que s'amanen anque sólo siga una miqueta a tot ixo d'esenzial que a pintura espresa. As colors que parixen danzar en a obra no quedan reflexatas como cal en a imachen fotografica.

Ista "Espelunga d'o dragón" ha reposato bels días en o mío taller-estudio-cambra-de-meditazión, y seguntes a mía sensibilidà ha ito ganando polideza. A begadas pasa ixo, que os cuadros naxen y ban crexendo, alquieren un bibir suyizo, y nos charran; parixen personas, a begadas pueden dezeuzionar-nos una miqueta con o pasar d'o tiempo y a ormino pasa tot o contrario: nos sosprenden, ban puyando en altaria espiritual, se desbeilan y nos desbeilan, se tornan en paradigma de l'amistanza, capables de coloriar os camins d'a esistenzia.

Bi ha cuadros umildes que amagan paisaches que tienen a potenzialidà de menar-nos enta camins que merexen a pena, ye dizir, aquels que dan paz y nos amanan más a o sentito que imos buscando en a bida. "Espelunga d'o dragón" ye uno d'istos cuadros. Dende a suya ubicazión terrestre quiere biachar en esprito enta planetas goyosos. Creigo que poderba cumplir muito bien o suyo ochetibo en cualsiquier casa bonica (ye dizir, en cualsiquier casa do bi aiga ilusions e inozenzia), apuntando perén enta la frescor d'os suenios.

En cualsiquier caso, yo ya he columbrato bels paisaches calmos enta os que biachan as suyas colors diamantinas. A las que ziertamén no fa chustiza la foto que i meto en alto (definitibamén abré de fer-ne belatra...)

Chuan Chusé Bielsa